Αδειοδότηση & Εποπτεία

Αδειοδότηση και εποπτεία Ιδρυμάτων Πληρωμών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου 2009 - 2010  (εφεξής «ο Νόμος») (Νόμος 2009),  (Τροποποιητικός Νόμος του 2010), ο οποίος έχει ενσωματώσει τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τίτλο «Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, υπηρεσίες πληρωμών  δύναται να παρέχει ίδρυμα πληρωμών το οποίο έχει λάβει προηγουμένως άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»).

 Να σημειωθεί ότι ο Νόμος επιτρέπει να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία χωρίς προηγούμενη άδεια από την ΚΤΚ, μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα: τράπεζες αδειοδοτημένες από την ΚΤΚ ή από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΥΕΑΣΕ ή από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ ή από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ιδρύματα τα οποία παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες πληρωμών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημοσίων αρχών. Επιπρόσθετα, ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιήσει προς την ΚΤΚ τις απαραίτητες από το Νόμο πληροφορίες.
 
Άδεια λειτουργίας χορηγείται από την ΚΤΚ μόνο σε εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί και διατηρούν τα κεντρικά γραφεία τους στη Δημοκρατία. Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει αίτηση στην ΚΤΚ, συνοδευόμενη από όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 της περί Ιδρυμάτων Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Οδηγίας Κ.Δ.Π. 395/2009 την οποία έχει εκδώσει η ΚΤΚ, δυνάμει των εξουσιών που της χορηγούνται από το Νόμο. Με την πιο πάνω Οδηγία, καθορίζονται επίσης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 • Το αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια ιδρύματος πληρωμών.
 • Οι απαιτήσεις διασφάλισης των χρηματικών ποσών που λαμβάνει ένα ίδρυμα πληρωμών.·
 • Η ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους.·
 • Η άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος από αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών.
 • Τα κριτήρια με βάση τα οποία εγγράφει η ΚΤΚ αντιπρόσωπο ιδρύματος πληρωμών στο δημόσιο μητρώο ιδρυμάτων πληρωμών. 
 
Η ΚΤΚ, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύματος πληρωμών, χορηγεί άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι το ίδρυμα πληρωμών διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες αιτείται χορήγηση άδειας. Το οργανωτικό πλαίσιο ιδρύματος πληρωμών θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι αρμοδιότητες των στελεχών του να είναι κατανεμημένες κατά σαφή, διαφανή και συνεκτικό τρόπο. Επιπρόσθετα η ΚΤΚ, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, θα πρέπει να ικανοποιηθεί ότι το ίδρυμα πληρωμών θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους θα αναλαμβάνει, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή αίτησης, η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει ετοιμάσει και υποβάλει, καταδεικνύει ότι οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που προτίθεται να εφαρμόσει είναι εκτενείς και ανάλογοι προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών πληρωμών για τις οποίες αιτείται άδεια.
 
Για να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΚΤΚ, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Βεβαίωση από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί σε τραπεζικό λογαριασμό ποσό ισοδύναμο με το κεφάλαιο που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας πληρωμών που θα παρέχει το προτεινόμενο ίδρυμα πληρωμών, το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα ληφθεί η απόφαση της ΚΤΚ για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.
 
(β) Δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα πιο κάτω έντυπα:
 
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδρύματος Πληρωμών (Κωδ. PSD/Q1) το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται προς την ΚΤΚ από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών. Να σημειωθεί ότι η ΚΤΚ δύναται να επιστρέφει μη δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις και, ως εκ τούτου, οι αιτητές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλα τα απαιτούμενα από το έντυπο της Αίτησης έγγραφα/στοιχεία έχουν υποβληθεί.
 
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν ποσοστό ελέγχου σε ίδρυμα πληρωμών ή/και πρόσωπα που θα ενεργούν ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ή ως διευθυντικά στελέχη σε ιδρύματα πληρωμών, θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν προς την ΚΤΚ τα ακόλουθα ερωτηματολόγια, ανάλογα με την περίπτωση:
 
Ερωτηματολόγιο με κωδ. PSD/Q2  που αφορά νομικά πρόσωπα:
 • που έχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν έλεγχο σε σχέση με ίδρυμα πληρωμών κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «έλεγχος» από το άρθρο (2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 1997 - 2011
 • που είναι συνεταίροι του αιτούντος συνεταιρισμού κατά την έννοια του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.
 
Ερωτηματολόγιο με κωδ. PSD/Q3 που αφορά τα φυσικά πρόσωπα:
 • που έχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν έλεγχο σε σχέση με ίδρυμα πληρωμών κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «έλεγχος» από το άρθρο (2) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2011, ή τα οποία είναι συνεταίροι του αιτούντος συνεταιρισμού, κατά την έννοια του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ή
 • που θα αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος πληρωμών, ή
 • που θα διευθύνουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ως διευθυντικά στελέχη του ιδρύματος πληρωμών.
 
Αδειοδοτημένα Ιδρύματα πληρωμών που επιθυμούν:
 
 1. να λειτουργούν μέσω αντιπροσώπων ή υποκαταστημάτων, ή
 2. να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ή
 3. να επεκτείνουν την άδεια λειτουργίας τους σε πρόσθετες υπηρεσίες πληρωμών,
 
θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν προς την ΚΤΚ ένα από τα ακόλουθα έντυπα, ανάλογα με την περίπτωση:
 
Αίτηση με κωδ. PSD/Q4  για εγγραφή αντιπροσώπου στο δημόσιο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου.
 
Γνωστοποίηση με κωδ. PSD/Q5  η οποία υποβάλλεται στις περιπτώσεις όπου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 23 του Νόμου, Ίδρυμα Πληρωμών επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην ΚΤΚ πρόθεση παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης.
 
Γνωστοποίηση με κωδ. PSD/Q6 η οποία υποβάλλεται στις περιπτώσεις όπου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 23 του Νόμου, ίδρυμα πληρωμών επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην ΚΤΚ πρόθεση παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
 
Αίτηση με κωδ. PSD/Q7 για επέκταση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών σε πρόσθετες υπηρεσίες πληρωμών δυνάμει των προνοιών του άρθρου 15 του Νόμου. 
 
Τέλος, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εγκριθεί από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., για να λειτουργούν στην Κύπρο ως αντιπρόσωποι αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών κρατών μελών της Ε.Ε.,  θα πρέπει να συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα ερωτηματολόγια:
 
Ερωτηματολόγιο με κωδ. PSD/Q8  που αφορά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγκριθεί να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι στην Κύπρο ιδρυμάτων πληρωμών που έλαβαν άδεια λειτουργίας σε άλλα κράτη μέλη.
 
Ερωτηματολόγιο με κωδ. PSD/Q9  που αφορά τα νομικά πρόσωπα που έχουν  εγκριθεί να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι στην Κύπρο  ιδρυμάτων πληρωμών που έλαβαν άδεια λειτουργίας σε άλλα κράτη μέλη.  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι σύμβουλοι ή/και κάτοχοι ποσοστού 10% ή μεγαλύτερου του μετοχικού καφαλαίου των νομικών προσώπων θα πρέπει να συμπληρώσουν το Παράρτημα του  εν λόγω ερωτηματολογίου.

Μητρώο ιδρυμάτων πληρωμών

 
Η ΚΤΚ, ενεργώντας δυνάμει των προνοιών του άρθρου 8 του Νόμου, έχει καταχωρίσει σε μητρώο
 • τα ιδρύματα πληρωμών στα οποία χορήγησε άδεια λειτουργίας, τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματα αυτών, και
 •  τα ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει και διατηρούν άδεια λειτουργίας από αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους μέλους της Ε.Ε. τα οποία έχουν εξασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πληρωμών, που τους παρέχεται από τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Νόμου.

 

Η ΚΤΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας, των ιδρυμάτων πληρωμών στα οποία έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας. Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ είναι η εποπτική αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Νόμου σε σχέση με υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή μέσω αντιπροσώπου, από τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών, ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

 • Μητρώο Ιδρυμάτων Πληρωμών   Έκδοση Excel
 • Ιδρύματα Πληρωμών - Στατιστικές Μεταφοράς Χρημάτων   Έκδοση Excel
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας