Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Επιβολή προστίμου στην FBME Bank Ltd (υποκατάστημα Κύπρου)
(10 Δεκ. 2015)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ με απόφασή της ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην FBME Bank Ltd (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.200.000 λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με τα άρθρα 58, 60(δ), 61(1), 62(6), 64(1)(γ), 64(2), 68Γ, και 68(1) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2013, και των παραγράφων 2, 3, 18(iv), 18(ix), 27, 28-30, 38, 42, 54, 55, 72-77, 87-95, 103, 104(viii), 124, 129(ii), 129 (iii), 149, 160, 162-168, 186 και 214 της Οδηγίας της ΚΤΚ για τηv Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση) και με τα άρθρα (4) και (5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που έγινε το 2014 και αφορούν στο βαθμό συμμόρφωσης του υποκαταστήματος στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας