Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Διευκρινίσεις για την καλύτερη κατανόηση των Μέτρων Εξυγίανσης που εφαρμόζονται δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, στην Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα
(30 Μαρτίου 2013)

Για την καλύτερη κατανόηση των Μέτρων Εξυγίανσης που εφαρμόζονται δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων  Νόμου του 2013, στην Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα, στη βάση της συμφωνίας του Eurogroup με την Κυπριακή Κυβέρνηση την 25η Μαρτίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (‘ΚΤΚ’) διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1.   Λαϊκή Τράπεζα

Τα Μέτρα Εξυγίανσης που έχουν ήδη ληφθεί αφορούν:

(α) την πώληση των εργασιών των υποκαταστημάτων της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδος,

(β) την πώληση των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο (με εξαίρεση τις θυγατρικές τράπεζες και τα υποκαταστήματα στο εξωτερικό) στην Τράπεζα Κύπρου.

Συναφώς διευκρινίζεται ότι ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, όλες οι συμβάσεις εργασίας μεταφέρθηκαν ως έχουν είτε στην Τράπεζα Κύπρου είτε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Περαιτέρω, όλα τα καταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας θα λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη Τρίτη 2 Απριλίου 2013 μαζί με το προσωπικό που τα στελεχώνει, αλλά υπό την ιδιοκτησία της Τράπεζας Κύπρου.

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις των πελατών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέχρι του ποσού των €100.000 κατά τις 26 Μαρτίου 2013 έχουν μεταφερθεί από την Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου. Περαιτέρω μεταφέρθηκε ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων που ανήκει σε πιστωτικά ιδρύματα, την Κυβέρνηση, δήμους, κοινοτικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και καταθέσεις που ανήκουν στην JCC Payment Systems Ltd.
 • Σε περίπτωση πελάτη όπου το σύνολο των καταθέσεων του, υπερβαίνει τις €100.000, το επιπρόσθετο ποσό της κατάθεσης παραμένει στην ‘κακή’ Λαϊκή Τράπεζα.
 • Όλα τα δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις των πελατών της Λαϊκής Τράπεζας μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου εκτός του ποσού που αναλογεί στις καταθέσεις που παρέμειναν στην ‘κακή’ Λαϊκή Τράπεζα. Τα δάνεια και οι καταθέσεις στην ‘κακή’ τράπεζα θα συμψηφίζονται.

2.   Τράπεζα Κύπρου

Τα Μέτρα Εξυγίανσης αφορούν:

(α) την πώληση των εργασιών των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδος.

(β) την εφαρμογή του μέτρου της «διάσωσης με ίδια μέσα» (bail-in).

 • Για σκοπούς του πιο πάνω μέτρου, αθροίζονται οι καταθέσεις που ένας πελάτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατέχει στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου και, αν το άθροισμα υπερβαίνει τις €100.000, τότε σε σχέση με το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000 εφαρμόζονται τα εξής:

(α) Το σύνολο των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τις 26 Μαρτίου 2013 του καταθέτη προς την Τράπεζα Κύπρου αφαιρείται από το ποσό της κατάθεσης πέραν των €100.000. Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται χρεωστικό υπόλοιπο, τότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν αφορούν αυτόν τον πελάτη. Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μικρότερο από το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο, τότε επί της διαφοράς αυτής εφαρμόζονται τα εξής:

(β) Ποσοστό 37,5% της διαφοράς μετατρέπεται αυτόματα σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

(γ) Ποσοστό 22,5% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά και ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο του, να μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της.

Το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της αποτίμησης, μέρος ή ολόκληρο του εν λόγω ποσοστού ενδεχομένως να μετατραπεί σε μετοχές και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταθέτη. Σε όση έκταση αυτό το 22,5% μετατραπεί εκ νέου σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση.

(δ) Το υπόλοιπο 40% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας. Ωστόσο θα συνεχίζουν να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης. Το εν λόγω ποσό θα αποπαγοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης.

 • Το υφιστάμενο κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου (μετοχές, αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, χρεόγραφα) μετατρέπεται σε νέες μετοχές όπως εξηγείται πιο κάτω:
  • Οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Δ’.
  • Τα υφιστάμενα αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Γ’.
  • Τα υφιστάμενα χρεόγραφα μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Β’.

Τα δικαιώματα ψήφου και μερίσματος των πιο πάνω νέων τάξεων μετοχών (Β’, Γ’, Δ’) θα μπορούν να ασκηθούν μόνο εφόσον τα συνολικά μερίσματα που θα δοθούν στους κατόχους μετοχών τάξης Α’ θα φτάσουν την αρχική εισφορά τους συν ετήσιο τόκο με επιτόκιο αναφοράς EURIBOR-3 μηνών συν 10%. Οι μετοχές τάξης Α’ θα κατέχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου και μερίσματος.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω μέτρων εξυγίανσης, η Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες των δύο τραπεζών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου και των υποκαταστημάτων της μέχρι πρότινος Λαϊκής Τράπεζας.

Οι πελάτες προτρέπονται να συνεχίσουν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα της τράπεζας με την οποία συναλλάσσονταν, μέχρι το διευρυμένο δίκτυο να μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πελάτες από όλα τα σημεία του.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω μέτρα εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου δεν αφορούν τους μέχρι πρότινος πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας και ότι δεν αφορούν ποσά που θα κατατεθούν στην Τράπεζα Κύπρου, είτε από πελάτη της Τράπεζας Κύπρου είτε από πελάτη μέχρι πρότινος της Λαϊκής Τράπεζας, μετά τις 26/3/2013.

 

3.   Σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης επί της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου σχετικές είναι οι ακόλουθες αρχές:

3.1. Μεταχείριση κοινών λογαριασμών (joint accounts): Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη λειτουργία του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων του 2013, θεωρείται ότι ο καθένας από τους κατόχους του κοινού λογαριασμού κατέχει ξεχωριστή κατάθεση, το ύψος της οποίας λογίζεται ότι είναι το πηλίκο του ποσού της εν λόγω κατάθεσης διά του αριθμού των προσώπων που είναι συνιδιοκτήτες εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή συμβατικοί όροι που διαφοροποιούν το πιο πάνω.

3.2. Μεταχείριση πολλαπλών καταθετικών λογαριασμών ανά πελάτη: Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας καταθετικός λογαριασμός ανά πελάτη, τότε το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, θεωρείται ότι είναι το άθροισμα του ποσού όλων των λογαριασμών μέχρι τις €100.000.

3.3. Καταθέσεις (α) προσώπων που ενεργούν ως εμπιστευματοδόχοι ή ως εντολοδόχοι (trustees or nominees), (β) προσώπων που είναι δικαιούχοι κατάθεσης η οποία είναι καταχωρημένη σε λογαριασμό μαζί με άλλες καταθέσεις πελατών (clientsaccounts): Τα ποσά που αφορούν τις πιο πάνω κατηγορίες, παγοποιούνται μέχρι την προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων στις αντίστοιχες τράπεζες για τους δικαιούχους από τους κατόχους των λογαριασμών.

3.4. Σειρά μετατροπής καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο ανά πελάτη στην Τράπεζα Κύπρου: Στην περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών ανά πελάτη, η μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (α) λογαριασμοί με μεγαλύτερη περίοδο μέχρι τη ληκτότητα (longest maturity date) λογαριασμού, (β) λογαριασμοί με μεγαλύτερο υπόλοιπο λογαριασμού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα σχετικά Διατάγματα μπορούν να τροποποιηθούν με την έκδοση άλλων από την Αρχή Εξυγίανσης εάν προκύψει ανάγκη.

Το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013

Το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013

 

  
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας