Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εγκρίνει κριτήρια καταλληλότητας για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις
(09 Φεβρ. 2012)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε συγκεκριμένα εθνικά κριτήρια καταλληλότητας και μέτρα ελέγχου κινδύνων αναφορικά με την προσωρινή αποδοχή πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Αυτά αφορούν τις επτά εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) που είχαν υποβάλει σχετικές προτάσεις και, συγκεκριμένα, της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, της Banco de España, της Banque de France, της Banca d’Italia, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Oesterreichische Nationalbank και της Banco de Portugal. Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εξακολουθούν να εργάζονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εθνικών κριτηρίων καταλληλότητας για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2011 να αυξήσει τη διαθεσιμότητα ασφαλειών, δίδοντας τη δυνατότητα στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, ως λύση προσωρινού χαρακτήρα, να δέχονται ως ασφάλεια πρόσθετες ενήμερες δανειακές απαιτήσεις.

Τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος για τις δανειακές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στην έκδοση με τίτλο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» παραμένουν αμετάβλητα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις εγκριθείσες προτάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) θα ανακοινωθούν στo δικτυακό τόπο της ΚΤΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα εθνικά κριτήρια καταλληλότητας για τις πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις, οι αντισυμβαλλόμενοι της ΚΤΚ μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εφαρμογής Νομισματικής Πολιτικής της ΚΤΚ (Τηλ: 22714415 και 22714319, email: [email protected]). 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας