Στατιστική

Έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές»

Οι Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές (ΝΧΣ) είναι μια μηνιαία έκδοση η οποία παρέχει επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία παράγονται από την Υπηρεσία Νομισματικής Χρηματοπιστωτικής Στατιστικής και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ. Οι Πίνακες 1 - 6.3 περιλαμβάνουν μηνιαία στοιχεία δανείων και καταθέσεων μη Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (μη-ΝΧΙ), ξεχωριστά για κατοίκους εσωτερικού, κατοίκους λοιπών συμμετέχοντων κρατών μελών και κατοίκους υπόλοιπου κόσμου. Κάθε πίνακας δείχνει τα εκκρεμούντα υπόλοιπα, τις συναλλαγές και τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λαμβάνει υπόψη μηνιαίες συναλλαγές αντί για τα μηνιαία εκκρεμούντα υπόλοιπα (για λεπτομέρειες δες τμήμα 4, «Τεχνικές Σημειώσεις» των ΝΧΣ). Οι Πίνακες 7-10 αναφέρονται σε στατιστικές επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα ΝΧΙ σε καταθέσεις και δάνεια, που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες κατοίκους των χωρών μελών της ευρωζώνης, σε ευρώ. Οι Πίνακες 11 και 12 αφορούν στοιχεία σχετικά με την έκδοση γραμματίων δημοσίου και κρατικών ονομαστικών χρεογράφων αναπτύξεως.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:
1. Συνολικές Καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ
2. Συνολικές καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ, κατά νόμισμα
3. Συνολικές καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
3.1 Καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού με ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
3.2 Καταθέσεις κατοίκων λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών με ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
3.3 Καταθέσεις κατοίκων υπόλοιπου κόσμου με ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
4. Συνολικά δάνεια από ΝΧΙ προς μη-ΝΧΙ
5. Συνολικά δάνεια από ΝΧΙ προς μη-ΝΧΙ, κατά νόμισμα
6. Συνολικά δάνεια από ΝΧΙ προς μη-ΝΧΙ, κατά θεσμικό τομέα
6.1 Δάνεια από ΝΧΙ προς κατοίκους εσωτερικού, κατά θεσμικό τομέα
6.2 Δάνεια από ΝΧΙ προς κατοίκους λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών, κατά θεσμικό τομέα
6.3 Δάνεια από ΝΧΙ προς κατοίκους υπόλοιπου κόσμου, κατά θεσμικό τομέα
7. Επιτόκια των ΝΧΙ σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)
8. Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)
9. Επιτόκια των ΝΧΙ σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)
10. Επιτόκια των ΝΧΙ σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)
11. Πωλήσεις γραμματίων δημοσίου με δημοπρασία
12. Πωλήσεις κρατικών ονομαστικών χρεογράφων αναπτύξεως με δημοπρασία

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Εκδόσεις.


Οι “Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές” είναι διαθέσιμες και στην Αγγλική.
 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας