Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

 
 • Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης 0.30 %
   
 • Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο) 0.05 %
   
 • Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων - 0.20 %
   

Ισοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρω

 
 • USD 1.0863
   
 • JPY 134.37
   
 • GBP 0.70700
   

Δείκτες Τιμών Κατοικιών 

 

Οι δείκτες τιμών κατοικιών στην Κύπρο ετοιμάζονται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνεργασία με τις..
Περισσότερα

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Σκοπός του δελτίου είναι να παράσχει μια συνοπτική επισκόπηση των σημαντικότερων εξελίξεων αναφορικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις της Κύπρου. Ο καταρτισμός του δελτίου βασίζεται σε..
Περισσότερα

 

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών 

 

Η Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών διεξάγεται, σε εξαμηνιαία βάση, από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εν λόγω..
Περισσότερα

 

2014 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014 (Έλεγχος Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού & Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων..
Περισσότερα